2 Haziran 2015 Salı

Ordinal Numbers: Sıra Sayısı

Sayma sayılarının (cardinal numbers) ardındanşimdi de sırada sıra sayıları var. 

1st:               First (Birinci)
2nd:             Second (İkinci)
3rd:              Third (Üçüncü)
4th:              Fourth (Dördüncü)
5th:              Fifth (Beşinci)
6th:              Sixth (Altıncı)
7th:              Seventh (Yedinci)
8th:              Eighth (Sekizinci)
9th:              Ninth (Dokuzuncu)
10th:            Tenth (Onuncu)

11th:            Eleventh (On birinci)
12th:            Twelfth (On ikinci)
13th:            Thirteenth (On üçüncü)
14th:            Fourteenth (On dördüncü)
15th:            Fifteenth (On beşinci)
16th:            Sixteenth (On altıncı)
17th:            Seventeenth (On yedinci)
18th:            Eighteenth (On sekizinci)
19th:            Nineteenth (On dokuzuncu)

20th:            Twentieth (Yirminci)
21st:            Twenty first (Yirmi birinci)
22nd:           Twenty second (Yirmi ikinci)
23rd:            Twenty third (Yirmi üçüncü)
24th:            Twenty fourth (Yirmi dördüncü)
25th:            Twenty fifth (Yirmi beşinci)
26th:            Twenty sixth (Yirmi altıncı)
27th:            Twenty seventh (Yirmi yedinci)
28th:            Twenty eighth (Yirmi sekizinci)
29th:            Twenty ninth (Yirmi dokuzuncu)

30th:           Thirtieth (Otuzuncu
31st:            Thirty first (Otuz birinci)
32nd:           Thirty second (Otuz ikinci)

40th:             Fortieth (Kırkıncı)
41st:             Forty first (Kırk birinci)
42nd:            Forty second (Kırk ikinci)

50th:             Fiftieth (Ellinci)
51st:             Fifty first (Elli birinci)
52nd:            Fifty second (Elli ikinci)

60th:             Sixtieth (Altmışıncı)
61st:             Sixty first (Altmış birinci)
62nd:            Sixty second (Altmış ikinci)

70th:            Seventieth (Yetmişinci)
71st:            Seventy first (Yetmiş birinci)
72nd:           Seventy second (Yetmiş ikinci)

80th:            Eightieth (Sekseninci)
81st:            Eighty first (Seksen birinci)
82nd:           Eighty second (Seksen ikinci)

90th:           Ninetieth (Doksaninci)
91st:           Ninety first (Doksan birinci)
92nd:          Ninety second (Doksan ikinci)

100th:         One hundredth (Yüzüncü)
101st:         A hundred and first (Yüz birinci)
102nd:        A hundred and second (Yüz ikinci)

110th:        A hundred and tenth (Yüz onuncu)
111th:        A hundred and eleventh (Yüz onbirinci)
112th:        A hundred and twelfth (Yüz onikinci)

120th:       A hundred and twentieth (Yüz yirminci)
121st:       A hundred and twenty first (Yüz yirmi birinci)
122nd:      A hundred and twenty second (Yüz yirmi ikinci)

130th:       A hundred and thirtieth (Yüz otuzuncu)
131st:       A hundred and thirty first (Yüz otuz birinci)
132nd:     A hundred and thirty second (Yüz otuz ikinci)

200th:      Two hundredth (İki yüzüncü)
201st:      Two hundred and first (İki yüz birinci)
202nd:     Two hundred and second (İki yüz ikinci)

300th:     Three hundredth (Üç yüzüncü)
400th:     Four hundredth (Dört yüzüncü)
500th:     Five hundredth (Beş yüzüncü)
600th:     Six hundredth (Altı yüzüncü)
700th:     Seven hundredth (Yedi yüzüncü)
800th:     Eight hundredth (Sekiz yüzüncü)
900th:     Nine hundredth (Dokuz yüz)

1000th:   One thousandth (Bininci)
2000th:  Two thousandth (İki bininci)
3000th:  Three thousandth (Üç bininci)
4000th:  Four thousandth (Dört bininci)

10,000th: Ten thousandth (On bininci)
20,000th: Twenty thousandth (Yirmi bininci)
30,000th: Thirty thousandth (Otuz bininci)

100,000th: A hundred thousandth (Yüz bininci)

1,000,000th: One millionth (Bir milyonuncu)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder